Choď na obsah Choď na menu
 


Prieskum regionálnej rodinnej politiky

18. 6. 2010


Štátna rodinná politika je rozpracovaná hneď v niekoľkých dokumentoch. Dáva obraz o jasnej vízii vlády kadiaľ sa bude podpora rodinám uberať, má definované základné myšlienky a tézy ako bude MPSVaR postupovať aby čo najlepšie dosahovalo vytýčené ciele. ... Tým vlastne dostáva rodinná politika svoj život do vienka. Áno, na štátnej úrovni... a čo ďalej?

Štát v oblasti rodinnej politiky zabezpečuje hlavne právnu ochranu rodiny a finančnú podporu spojenú s výchovou detí. Decentralizácia verejnej správy vytvorila priestor pre realizáciu ostatných oblastí rodinnej politiky bližšie priamo k rodinám – v regiónoch a mestách a obciach. Tam sú zatiaľ značné rezervy, čo konštatuje aj Návrh opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života. Podľa tohto dokumentu vznikajú dve hlavné skupiny rodičov, prvá nutne potrebuje prácu a druhá prácu má a vyžaduje vytváranie prostredia a infraštruktúry priateľskej k rodine.

 

Hlavne vytváranie prostredia a infraštruktúry priateľskej k rodine je vec veľmi zložitá a k jej dosahovaniu nepostačuje len vytváranie rodinnej politiky na úrovni štátu. Značnú úlohu majú v tomto smere hlavne orgány verejnej správy, ktoré sú najbližšie k rodine, najlepšie dokážu identifikovať potreby podľa regionálnych a miestnych podmienok.

 

Aký je skutočný stav rodinnej politiky na regionálnej úrovni sa redakcia pokúsila zmapovať prieskumom web stránok Vyšších územných celkov.

Na ani jednej web stránke VÚC sme nenašli koncepciu rodinnej politiky regiónu, ani program rozvoja infraštruktúry priateľskej k rodinám ani program podpory rodiny.... Vypracované stratégie z rôznych oblastí akoby iba kopírovali zákonné povinnosti. Napríklad koncepcie rozvoja cestovného ruchu, koncepcie rozvoja sociálnych služieb a pod. 

Napriek tomu môže byť rodinná politika významnou súčasťou niektorého strategického dokumentu, preto sme požiadali priamo VÚC-čky aby nám priblížili rodinnú politiku v ich regióne. Stanovisko nám zaslali BBSK, TTSK, TSK, BSK, ŽSK, na vyjadrenia ostatných krajov čakáme :-)....

 

Banskobystrický samosprávny kraj:

V súvislosti s rodinou politikou v našom regióne dávame do pozornosti Inštitút výskumu rodovej rovnosti a starostlivosti o rodinu vo všetkých politikách BBSK, ktorý bol zriadený BBSK a rozvíja svoje aktivity i na poli podpory rodiny v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Inštitút má v rámci našej internetovej stránky samostatnú sekciu http://www.vucbb.sk/ganet/vuc/bb/irrr.nsf

 
Inštitút výskumu rodovej rovnosti a starostlivosti o rodinu vo všetkých politikách BBSK funguje od novembra 2008, predtým (od roku 2007) fungoval ako Referát rodovej rovnosti a rodiny.
Hlavným cieľom Inštitútu je podpora procesov implementácie princípu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a podpora rodiny v Banskobystrickom samosprávnom kraji prostredníctvom budovania inštitucionálnych mechanizmov aplikovaného výskumu a sociálnej intervencie. Cieľom Inštitútu je tiež osveta a zvyšovanie povedomia o problematike rodovej rovnosti a podpore rodiny.

Tieto ciele zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom:
  • osvetovej činnosti,
  • projektovej činnosti,
  • výskumnej činnosti,
  • vzdelávacej činnosti.
BBSK sa v rámci napĺňania kompetencii v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách systematicky venuje:
-        rodinám so zdravotne postihnutým členom - a to konkrétne poskytovaním základného sociálneho poradenstva, poskytovaním sociálnych služieb v ZSS pre ľudí so zdravotným postihnutím
-        rodinám ohrozeným sociálnym vylúčením - poskytovaním a financovaním sociálnych služieb v zariadeniach na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb ako sú napr. zariadenia núdzového bývania
 
V rámci sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 448/2008 Z.z. BBSK poskytuje a financuje sociálne služby v zariadení dočasnej starostlivosti pre deti.
 
V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately BBSK financuje v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately akreditované subjekty, ktoré realizujú konkrétne opatrenia:
- na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine,
- na predchádzanie prehlbovania a opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a
   sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb 
- na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov
 
BBSK je zároveň zriaďovateľom Krízového strediska AMORET.
 
BBSK má v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb vypracovanú koncepciu rozvoja sociálnych služieb v regióne BBSK na rok 2005 -2010. V súčasnosti sa vypracováva nová koncepcia, v ktorej bude časť venovaná spomínaným sociálnym službám na podporu rodiny v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
 
Mgr. Peter Hajnala
hovorca Banskobystrického samosprávneho kraja

 

 

Bratislavský samosprávny kraj:

Rodinná politika má prierezový charakter. Spadá do kompetencie a riešenia viacerých rezortov, komplexne je zastrešená pod rezortom  MPSVaR SR.

Samosprávny kraj plní úlohy regionálnej samosprávy podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov ( zákon o samosprávnych krajoch ). Plní i úlohy územnej samosprávy, ktoré nemôžu zabezpečovať obce jednotlivo alebo ich zabezpečovanie je pre samosprávne kraje výhodnejšie. Zabezpečuje sociálno-ekonomický rozvoj územia, vyrovnávanie rozdielov v jeho vybavenosti, spoločné služby pre všetky obce územia a jeho obyvateľov.


 Zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prešla zriaďovateľská pôsobnosť krajských úradov niektorých zariadení sociálnych služieb na samosprávne kraje. V súčasnosti oblasť poskytovania sociálnych služieb, financovania sociálnych služieb a zabezpečovania dohľadu nad sociálnymi službami zabezpečuje  samosprávny kraj  zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Ďalšie významné kompetencie týkajúce sa rodiny získali samosprávne kraje v oblasti školstva a voľnočasových aktivít, regionálnej kultúry a dopravy, a na základe kompetencií vychádzajúcich z osobitných predpisov, ako je napr. zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..
 

Samosprávny kraj vychádzajúc zo svojich kompetencii poníma rodinnú politiku ako súčasť sociálnej politiky, ako jednu z jej obsahových zložiek. Na úrovni primárnej a sekundárnej prevencie zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na svojom území, vypracúva analýzu nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny, vývojových trendov sociálnopatologických javov na svojom území, utvára podmienky na pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii, na prípravu obyvateľov svojho územia, ktorí majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť a na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, a iné.

 

 

Uvedené kompetencie realizuje najmä prostredníctvom mimovládnych organizácií, ktoré finančným príspevkom podporuje. Finančným príspevkom prispieva na ubytovacie kapacity zariadení sociálnych služieb neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, na výkon terénnej sociálnej práce, a na iné  metódy, techniky a postupy sociálnej práce s rodinou.
 
 K otázkam zároveň uvádzame, že samosprávny kraj zriadil Centrum pre rodiny v kríze, ako sociálny program, ktorý funguje od 1.januára 2009. Centrum poskytuje komplexnú, administratívne nenáročnú a bezplatnú pomoc členom rodiny, ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii. Centrum sprevádza rodinu od náhleho vzniku akútnej krízovej situácie až do vyriešenia a zaradenia späť do bežného života. Poskytuje komplexné sociálne a psychologické poradenstvo celej rodine ( resp. tým členom, ktorí prejavia záujem ). Komplexnosť služieb ocenia najmä tí, ktorých situácia je komplikovaná a týka sa buď viacerých členov rodiny alebo viacerých problémov a nevedia inde nájsť potrebnú pomoc.

Služby Centra sú určené trom cieľovým skupinám:
 pre rodiny, kde rodič alebo dieťa je vo/po výkone trestu,
– pre rodiny s deťmi pred, počas alebo po rozvode a
– pre rodiny s deťmi s poruchami správania a s poruchami ADHD a ADD
(t.j. deti  hyperaktívne a deti s poruchami pozornosti, ktoré majú problémy v správaní, v škole, v nadväzovaní a udržiavaní vzťahov, ťažkosti so sebaovládaním, vlastnou agresivitou a často dôsledkami trpia aj celé rodiny).

Práve tieto služby sú v bratislavskom regióne nedostatkové a pri prieskume potrieb rodín s deťmi sa ukázali ako najviac potrebné. Počas prvého roku realizácie sociálneho programu pomohlo Centrum približne 200 rodinám, pričom so 75 rodinami odborní pracovníci intenzívne pracovali. Klienti Centra mali možnosť využívať poradenské služby sociálnych pracovníkov, psychológov a terapeutov. Centrum pre rodiny v kríze pomáha zlepšiť dostupnosť služieb v rámci siete na území bratislavského kraja.

 

BSK napr. v r. 2009 v rámci sociálnych programov podporil aj činnosť neštátnych subjektov, ktoré sa venujú v rámci primárnej prevencii deťom a mladým ľuďom v oblasti voľnočasových aktivít a kvalitného trávenia voľného času detí a mládeže.

Samosprávny kraj mapuje potreby obyvateľov svojho kraja. Prostredníctvom realizovaných sociálnych prieskumov a monitoringov sa dozvedá o potrebách obyvateľov svojho kraja, o  nedostatkových službách v regióne a snaží sa v rámci svojich kompetencií tieto potreby pokrývať.

 

Čo sa týka priamo konkrétnych strategických dokumentov rodinnej politiky s osobitným zreteľom na potreby mladých rodín, táto problematika spadá pod obce a mestské časti, ktoré sú  týmto rodinám najbližšie a poznajú, resp. by mali mať zmapované potreby svojich obyvateľov. V ich kompetencii je napr. riešenie bytovej otázky pre mladé rodiny, stavanie detských ihrísk, zriaďovanie predškolských zariadení, podpora vzniku materských centier a podobne. Inú pomoc, napr.  v oblasti financií zabezpečujú v prípadoch, kedy sa rodina ocitne v hmotnej núdzi  Úrady práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré taktiež vyplácajú príspevky pri narodení dieťaťa. O jednorázovú finančnú výpomoc je možné požiadať obec, resp. mestskú časť, kde má občan trvalý pobyt.

 

 

 

JUDr. Čuláková Ružena
Právne oddelenie
Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja

 

 

 

Trenčiansky samosprávny kraj:

Koncepciu rodinnej politiky Trenčiansky samosprávny kraj na svojej webstránke naozaj nemá. Zákon 302/2001 Z.z o samospráve vyšších územných jasne definuje kompetencie samosprávnych krajov, oblasť rodinnej politiky však predmetom tohto zákona nie je. Táto oblasť je jednoznačnou prioritou štátu, štátna rodinná politika je rozpracovaná vo viacerých dokumentoch a v regiónoch ju štát usmerňuje prostredníctvom svojich predĺžených rúk -  Úradov práce sociálnych vecí a rodiny.  Okrem toho veľká časť právomocí v tejto oblasti prešla  v posledných rokoch na mestá a obce/napríklad jasle,  materské školy, zriaďovanie materských centier a pod/.
       Trenčiansky samosprávny kraj   v tejto oblasti systematicky zabezpečuje  predovšetkým  úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona 448/2008 o sociálnych  službách a ktoré sú súčasťou aj Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kraji,  ktorú schválilo Zastupiteľstvo TSK v závere minulého roka.
V súčasnosti TSK  ako vyšší územný celok  poskytuje sociálne služby pre deti na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu v zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú domovy sociálnych služieb v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.  Uvedená služba je vhodná pre deti, ktorých rodičia chcú zosúladiť pracovné, rodinné povinnosti so starostlivosťou o dieťa odkázané na soc. službu
- ambulantnou formou (denne na 4 alebo 8 hodín) alebo pobytovou formou -
týždenný pobyt. Z 26-ich  zariadení soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
TSKtakéto služby poskytujú tri:

       Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná č. 11, 971 01 Prievidza
       Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 46, 911 04 Trenčín
       Domov sociálnych služieb - Púchov Nosice, 020 01 Púchov - Nosice 57

 VÚC spolupracuje aj so zariadeniami soc. služieb, ktoré zriadila právnická alebo fyzická osoba a sú v registri poskytovateľov soc. služieb TSK a TSK im poskytuje finančný príspevok . Takýmito zariadeniami sú:

       NOVÝ DOMOV, n. o., Energetikov 1, 971 01 Prievidza
       ARCHA, n. o., ul. 5. apríla 739/12, 957 01 Bánovce nad Bebravou
       Sociálne služby Myjava, n. o., Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
       Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká okružná 1017/15, 958 01
       Partizánske


TSK má zriadené  aj krízové stredisko, v ktorom sa zabezpečuje aj výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej životnej situácii a finančne podporuje krízové stredisko, ktoré zriadilo občianske združenie Orchidea, n. o.

       Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná č. 11, 971 01 Prievidza
       Orchidea, n. o., Necpalská 32, 971 01 Prievidza.

Okrem toho  má v registri poskytovateľov sociálnych služieb TSK  službu „nizkoprahové denné centrum pre deti a rodinu" zaregistrovanú: nezisková organizácia SPOKOJNOSŤ - Centrum sociálnych služieb, n.o., mesto Myjava a mesto Partizánske má zaregistrovanú sociálnu službu - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa § 31 zákona č. 448/2008 Z. z.

       Podľa § 81 písm. d) bod 1. zabezpečuje vyšší územný celok aj   poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti.. V   registri poskytovateľov sociálnych služieb TSK nie je t. č. zaregistrovaný   uvedený druh sociálnej služby. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá by mala   záujem poskytovať sociálnu službu v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,   musí spĺňať podmienky registrácie sociálnej služby podľa § 62 - § 63 a
  predložiť potrebné doklady podľa § 64 zákona č. 448/2008 Z. z. Po zapísaní do   registra poskytovateľov vzniká právnickej a fyzickej osobe oprávnenie   poskytovať sociálnu službu a požiadať o finančný príspevok vyšší územný celok,    ktorý je povinný podľa § 75 ods. 3 poskytovať finančný príspevok na   prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej   služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o   zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa   sociálnej služby požiadal vyšší územný celok a poskytuje sociálnu službu v   zariadení, ktorým je zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa.

       Toto sú kompetenčné možnosti samosprávnych krajov v oblasti sociálnych služieb pre rodiny s deťmi.  Našou ťažiskovou klientelou  v oblasti
    sociálnych služieb sú podľa spomínaného zákona -  predovšetkým  sociálne
    odkázaní  starší občania, ktorí si vyžadujú osobitnú starostlivosť.

Bc. Alena Ferová
vedúca Kancelárie predsedu
Trenčiansky samosprávny kraj


Trnavský samosprávny kraj:

Zákon 302/2001 Z z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v § 4  definuje pôsobnosti a kompetencie kraja. Rodinná politika nie je predmetom tohto zákona. Ako sama na webe www.prerodinu.estranky.sk v článku Rodina a komunálna politika - vzájomný vplyv  z 23.05.2010 píšete: „Za priamu podporu rodiny v najvyššej miere zodpovedá štát, aj v rámci Koncepcie štátnej rodinnej politiky. V poslednom období však značnú časť právomocí a zodpovedností preberajú mestá a obce.“
Ivan Krajčovič
oddelenie komunikácie s verejnosťou TTSK 

 

 Žilinský samosprávny kraj:

 Samosprávne kraje nemajú kompetencie v oblasti rodinnej politiky a nemajú na túto oblasť ani vyčlenené žiadne finančné zdroje. Žilinský samosprávny kraj sa tejto otázke venuje z pozície zamestnávateľa, a to vo vzťahu k svojim zamestnancom. Nástrojmi na riešenie tejto oblasti je sociálna politika, ktorá je predmetom kolektívneho vyjednávania  o Kolektívnej zmluve, pracovný poriadok a ostatné interné predpisy zamestnávateľa.

Hlavným gestorom rodinnej politiky na území SR, ako to vyplýva zo súčasnej legislatívy i mnohých ďalších dokumentov, je štát, čiže Slovenská republika. Problematika rodinnej politiky na území Slovenskej republiky je komplexne rozpracovaná v Koncepcii štátnej rodinnej politiky, ktorá bola vládou SR prijatá uznesením č. 389 dňa 4. 6. 1996 a priebežne aktualizovaná.

Jednou z kľúčových v rámci rodinnej politiky je práve sociálna politika, na realizácii ktorej sa významnou mierou podieľa i samospráva. Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) ako predstaviteľ samosprávy je autorom viacerých dokumentov, ktoré sa bezprostredne dotýkajú rodinnej politiky tohto štátu a v ktorých je premietnutá i vyššie uvedená koncepcia. Medzi základné dokumenty tohto typu patria predovšetkým:
 
1. Koncepcia sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva v ŽSK

2. Sociálny program na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na území ŽSK

3. Program ochrany starších ľudí ŽSK na roky 2007 – 2010

4. Akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách na území ŽSK

5. Stratégia prevencie drogových závislostí v sociálnej oblasti na obdobie 2008 - 2010

Všetky dokumenty sú spracované na podmienky ŽSK a vo významnej miere riešia otázku realizácie rodinnej politiky tohto štátu v sociálnej oblasti. Dokumenty pritom vychádzajú nielen z platnej legislatívy SR, ale aj zo záväzkov Slovenska vyplývajúcich z prijatých medzinárodných dokumentov a členstva v EÚ.

V konkrétnom vyjadrení ide zo strany ŽSK predovšetkým o:

- poskytovanie informácií a komplexného poradenstva rodinám a jej členom o sociálnych zákonoch, možnostiach materiálnej pomoci, poskytovania sociálnych služieb, poskytnutia finančných príspevkov a možnostiach obstarania zdravotných pomôcok zo strany zamestnancov odboru sociálnych vecí ŽSK. ŽSK na svojom území zriadil i štyri poradenské centrá, kde môže byť rodinám a ich členom okrem vyššie uvedených informácií poskytnuté i poradenstvo vo veci rozvodu, úpravy styku s mal. deťmi, stanovenia výživného, uplatnenia si náhrad, informácie o sumách životného minima a pod. ŽSK tiež zabezpečuje rodinám a ich členom špecializované sociálne poradenstvo, a to prostredníctvom rôznych neziskových organizácií a občianskych združení, ktorým na výkon týchto činností poskytuje finančný príspevok. Ide o poradenstvo v oblasti náhradného rodičovstva, špecializované poradenstvo poskytované rómskej komunite so zameraním na riešenie jej problémov, špecializované poradenstvo so zameraním na nevidiacich alebo prakticky nevidiacich, špecializované poradenstvo pre nepočujúcich alebo ťažko nedoslýchavých občanov a špecializované poradenstvo pre zdravotne postihnutých občanov,   

- pomoc a zabezpečovanie náhradných foriem starostlivosti o dospelých členov rodiny, ktorí sa ocitli v sociálnej izolácii najmä v súvislosti s nepriaznivým zdravotným stavom alebo vysokým vekom. Za týmto účelom má Žilinský samosprávny kraj zriadených 26 prevažne účelne zlúčených zariadení sociálnych služieb, v ktorých sú poskytované sociálne služby a zabezpečená starostlivosť o týchto občanov. Ďalšie zariadenia sociálnych služieb s týmto predmetom činnosti, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti občianskych združení, neziskových organizácií, cirkví a Slovenského Červeného kríža (tzv. neverejní poskytovatelia sociálnych služieb) sú zo ŽSK pravidelne výrazne finančné dotované, čím je rodinám a ich členom poskytovaná pomoc aj prostredníctvom týchto neverejných poskytovateľov. Jedná sa o zariadenia, ktorými sú v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zariadenia podporovaného bývania, špecializované zariadenia, domovy sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov,

- realizáciu činností sociálnej prevencie a sociálnoprávnej ochrany na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách, najmä rodinách s maloletými deťmi, resp. eliminovanie už existujúceho násilia v rodinách páchaného najmä na ženách a deťoch. ŽSK sám aj inštitucionálne poskytuje a u ďalších neverejných poskytovateľov zabezpečuje primeranú pomoc a podporu rodinám a jej členom, ktorí sa ocitli v krízových životných situáciách, stali sa obeťami násilia, nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie najmä v zariadeniach núdzového bývania, útulkoch a krízových strediskách. V prípade zlyhania základných funkcií rodiny, či porúch sociálneho, psychického a fyzického vývinu jej jednotlivých členov poskytuje primeranú sociálnu pomoc založenú na uplatňovaní vhodných nástrojov sociálnej práce,

- zabezpečovanie zmiernenia diskriminácie a sociálnej exklúzie zdravotne postihnutých občanov, resp. rodín so zdravotne postihnutým členom rodiny realizáciou aktivít prevenčného charakteru, ako napr. rozširovaním bezbariérového prostredia a tým zabezpečenia prístupu k verejnej doprave, ostatným verejným službám, integráciu do škôl, obytných súborov, na pracoviská a k voľnočasovým aktivitám a pod.. 

ŽSK pri svojej činnosti v oblasti realizácie rodinnej politiky vychádza z Koncepcie štátnej rodinnej politiky a z kompetencií, ktoré sú vyšším územným celkom dané najmä  zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Konkrétne adresy vyššie uvádzaných zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, adresy neverejných poskytovateľov a poradenských centier možno nájsť na internetovej stránke ŽSK: www.regionzilina.sk.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 

 Archív

Kalendár
<< marec / 2021 >>